Hvordan finansiere vekst og utvikling av din bedrift

De fleste selskaper kommer til en periode i sin utvikling hvor finansiering er nødvendig for å skape videre utvikling og vekst. Det kan være kjøp av eiendom, maskiner, eller en unik mulighet som dukker opp som krever finansielle muskler driften alene ikke gir rom for.

To personer bak disken som vil finansiere vekst og utvikling

Kort fortalt er mulighetene tre-delt: Leasing, egenkapitalfinansiering og lånefinansiering. Vi ser på fordeler og ulemper ved de ulike alternativene for å finansiere vekst og utvikling, og introduserer crowdfunding av lån som gjør lånefinansiering til et mye mer attraktivt alternativ.

1. Leasing
2. Egenkapitalfinansiering
3. Lånefinansiering

 

Av David Baum, Co-founder av Monner | Publisert 26.9.2017

1. Leasing

Bedrifter får svært ofte tilbud om leasing når de skal gjøre investeringer i for eksempel, maskiner, biler, IT systemer og andre større kjøp. Den største fordelen med leasing er at leaset utstyr ikke belaster bedriftens balanse. Kostnaden i leasingperioden er forutsigbar og du slipper å bekymre deg for salg av ukurante maskiner når du vil bytte.

Men det er også noen ulemper. Først og fremst er det dyrt å ta kostnaden ved å la noen andre være eier. Bedriften er også forpliktet til å stå i leasingperioden, som fjerner fleksibilitet og når leasingperioden er over er det en risiko for kostnader knyttet til slitasje på eiendelene.

Dersom du ser en fordel ved å eie maskiner eller utstyr selv, kan crowdfunding av lån være en fin måte å finansiere på.

Innkjøp av noe konkret og håndfast er enkelt å formidle til interesserte långivere.

2. Egenkapitalfinansiering

Egenkapitalfinansiering er den mest vanlige formen for finansiering av oppstartsbedrifter. Finansieringen skjer ved at bedriften utsteder nye aksjer og at investorer kjøper disse ved å skyte inn penger i selskapet.

Dette er en flott måte for selskapet å få inn vekstfinansiering siden bedriften ikke må betale renter eller avdrag. Derfor er denne finansieringsformen spesielt godt egnet til unge selskaper som har lite inntekter. Ulempen for eksisterende eiere er at disse må gi bort eierandeler til de nye aksjonærene. Det er ofte vanskelig å verdsette en bedrift og eksisterende eiere risikerer derfor å gi bort for mye av selskapet for å få inn kapital. Nye aksjonærer betyr også at det er nye stemmer som skal hensyntas i forhold til selskapets retning.

3. Lånefinansiering

Nedbetalingslån og kassekreditt fra bedriftens bankforbindelse er de vanligste formene for å finansiere vekst. Et nedbetalingslån betales tilbake med renter og avdrag hver måned i en avtalt periode. Dette er en relativt rimelig, forutsigbar og enkel form for finansiering. Kassekreditt er en annen finansieringsform banker tilbyr bedrifter. Denne brukes som regel for å jevne ut bedriftens likviditet over tid. Likviditetsbehovet varierer ofte i løpet av året. I noen bransjer kan dette skyldes sesongvariasjoner, i andre er innkjøpssykluser avgjørende, eller det kan være andre forhold i driften som skaper behov for kapital. En kassekreditt kan være en dyr finansieringsform dersom kredittbehovet er mer langsiktig enn kun for å dekke periodevise likviditetsbehov.

Monner formidler lån for å finansiere investeringer fra kr 250.000 – 10 millioner med månedlig tilbakebetaling. Det er bedriftens evne til å betjene tilbakebetaling av renter og avdrag som er avgjørende for nedbetalingstiden. Det er mulig å betale ned over 6 måneder til 3 år. Renta er fast i hele lånets nedbetalingstid.

Den største ulempen med å låne i banken er tiden og kompleksiteten involvert i å søke og motta finansiering. I tillegg krever banken vanligvis pant i fast eiendom for å kunne yte et lån. Svært ofte betyr det at bedriftseieren må stille med huset sitt som sikkerhet for lånet.

Monner tilbyr bedrifter å søke om bedriftslån gjennom crowdfunding, en ny måte å finansiere vekst og utvikling på. På Monner kan bedrifter invitere kunder, partnere og lokalbefolkning til å investere i sitt lån og der igjennom bli involvert og engasjert i bedriftens utvikling.

Er du interessert i å diskutere crowdfunding nærmere? Besøk Nordic Crowdfunding gruppen på Facebook!